Czasopismo

Czasopismo „Economics and Environment” (wcześniejsza nazwa „Ekonomia i Środowisko”) jest wiodącym w Polsce periodykiem w obszarze ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Jest to czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych pozostającego w ścisłej współpracy z European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) – stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów o międzynarodowej renomie w dziedzinie gospodarowania i zarządzania środowiskiem przyrodniczym.

Wykazie czasopism naukowych MEiN z 2021 roku Czasopismo figuruje na pozycji 5524 z oceną 100 pkt.

Dyscypliny nauki przypisane Czasopismu: architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: SCOPUS, Master Journal List – Emerging Sources Citation Index, EHIR PLUS,  Index Copernicus, Agro, BazEkon, BazTech.

Czasopismo „Economics and Environment uzyskało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022–2024 (nr umowy RCN/SN/0356/2021/1).

Środki finansowe na realizację projektu wynoszą 83 720 zł, w tym dotacja MEiN 78 540 zł.
Projekt ma na celu: zintensyfikowanie promocji Czasopisma, poszukiwanie zagranicznych autorów i recenzentów oraz wdrożenie systemu antyplagiatowego.