Statut

Statut Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych”.
2. Została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 29 maja 1992 roku (Repetytorium „A” nr 3819/92).
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister środowiska, Prezydent Mista Białegostoku.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§3

Celem Fundacji jest wspieranie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych poprzez:

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej.
2. Rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną.
3. Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych, doradztwo i ekspertyzy ekologiczne.
2. Uczestniczenie i organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, których tematyka dotyczy statutowych celów Fundacji.
3. Inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w dziedzinie ekonomiki ochrony środowiska.
5. Współpracę w zakresie celów statutowych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, społeczno-politycznymi i gospodarczymi.
6. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych  nauk przyrodniczych i technicznych

Majątek i dochody Fundacji

§5

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 12000000 zł (dwanaście milionów złotych). Dochodami Fundacji są:

1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
2. Wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację.
3. Dochody z działalności gospodarczej, wydawniczej i konsultingowej.
4. Świadczenia członków wspierających Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
5. Prawa autorskie.

Organy Fundacji

§6

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd

§7

Rada Fundacji składa się z fundatorów i członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

§8

Kadencja Rady jest nieograniczona.

§9

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§10

Do zakresu działania Rady należy:

1. Określenie kierunków działania i sposobów realizacji celów Fundacji.
2. Powołanie i zawarcie stosunku pracy oraz odwołanie członków Zarządu.
3. Kontrolowanie działalności merytorycznej Zarządu.

§11

1. Zarząd powoływany jest przez radę Fundacji w liczbie 3 osób, w tym Prezesa, v-ce Prezesa i Skarbnika.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Fundacji będący kierownikiem zakładu w rozumieniu prawa pracy.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego Zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Fundacji,
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
4. powoływanie zakładów gospodarczych do prowadzenia działalności statutowej,
5. wnioskowanie zmian do Statutu,
6. składanie informacji na temat działalności Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§12

Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana, lub wyczerpania środków finansowych. Decyzje w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Fundatorami na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

§13

majątek Fundacji po jej likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z siedzibą w Krakowie.

§14

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra środowiska, Prezydenta Miasta Białegostoku.