Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko zostało włączone do Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW na poziomie I (80 pkt.). Zapraszamy do współpracy: fundacja@fe.org.pl

W ciągu 27 lat istnienia FEŚiZN i działającego w jej strukturze Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko wydano ponad 200 tytułów. Dominują wśród nich książki o objętości 8-12 arkuszy autorskich, ale są również albumy, słowniki i broszury. Przygotowaniu książek towarzyszy olbrzymie zaangażowanie kilkuosobowego zespołu. Łączny nakład wydanych książek i czasopism wynosi ponad 300 000 egzemplarzy, z czego ponad 200 000 rozpowszechnionych zostało bezpłatnie. Ich wartość wynosi ponad 1 mln PLN. Obszary szczególnych zainteresowań wydawnictwa to ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, ochrona i inżynieria środowiska, edukacja ekologiczna. Publikujemy również książki o charakterze edukacyjnym dla dzieci.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą. Poprzez wysokie standardy etyki publikacyjnej, rzetelności naukowej oraz prac edytorskich zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów naukowych i dydaktycznych.

Publikujemy wyłącznie recenzowane treści.

Z Wydawnictwem w różnej formie – jako autorzy, recenzenci byli i są związani najwybitniejsi polscy uczeni zajmujący się szeroko pojętą ekonomia środowiska. Do najważniejszych należą:

Prof. Tomasz Żylicz, Prof. Jerzy Śleszyński – z ośrodka warszawskiego,

Prof. Bazyli Poskrobko, Prof. Rafał Miłaszewski – z ośrodka białostockiego,

Prof. Eugeniusz Kośmicki – z ośrodka poznańskiego,

Prof. Leszek Preisner, Prof. Kazimierz Górka – z ośrodka krakowskiego,

Prof. Bogusław Fiedor, Prof. Andrzej Graczyk, Prof. Tadeusz Borys – z ośrodka wrocławskiego.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zasady etyki publikacyjnej mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne są z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

W Wydawnictwie Ekonomia i Środowisko stosowane są najwyższe standardy publikacyjne, kierujemy się przestrzeganiem zasad etyki.

Autor jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania plagiatu oraz autoplagiatu.

Wszystkie publikacje wydawane w Wydawnictwie, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji  kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla Wydawnictwa czy praca powinna zostać opublikowana. Następnie Zespół Wydawnictwa  przystępuje do prac redakcyjnych.

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono lub nie wymieniono jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji.

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Publikacje składane do wydania mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie.

W przedkładanym redakcji tekście naukowym wykorzystującym badania własne autora, należy szczegółowo omówić metodologię przeprowadzanych badań. Autor poza tekstem naukowym, powinien dostarczyć redakcji dane nieprzetworzone wykorzystane w pracy. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

W przypadku, gdy po złożeniu pracy autor odkryje błąd lub nieścisłość
w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia tekstu.

PROCEDURA WYDAWNICZA

1. Zgłoszenie:

a) zgłoszenie propozycji wydawniczej przez autora bądź instytucję;

b) określenie parametrów wydania (ilość stron/znaków, format, nakład, rodzaj oprawy, ilość i rodzaj materiału ilustracyjnego, ilość stron kolorowych, planowane indeksy, tłumaczenia);

c) określenie warunków wydania przez wydawnictwo;

d) ustalenie źródeł finansowania, sponsorów;

d) obustronna akceptacja umowy.

2. Recenzja naukowa

3. Opracowanie redakcyjne i graficzne:

a) redakcja tekstu (którą przeprowadza redaktor merytoryczny lub naukowy);

b) korekta (dwie lub więcej);

c) projekt składu, skład i łamanie;

d) projekt graficzny okładki;

e) edycja materiałów graficznych towarzyszących wydaniu (np. ilustracji, zdjęć);

f) opracowanie elektronicznej wersji publikacji;

g) korekta autorska, nadanie książce numeru ISBN;

h) druk publikacji.

3. Dystrybucja:

a) sprzedaż w ogólnopolskiej sieci księgarń stacjonarnych oraz księgarni internetowych oraz bezpłatna dystrybucja.

PROCEDURA RECENZJI

Wydawnictwo kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej (wydawniczej) do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej z Autorem,
  • bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje ewentualnie poprawioną wersję utworu.

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa.

Wydawnictwo  ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.

Obowiązki Recenzentów

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne.
Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Wydawniczym. Nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji
o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, (jeśli takie mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDAWNICTWA:

Halina Tokajuk

fundacja@fe.org.pl